Stanovy

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

"České sdružení přátel betlémů, o.s.“

Článek I

Název, sídlo, charakter občanského sdružení

1. Název občanského sdružení (dále jen sdružení) je:  „České sdružení přátel betlémů  o. s.“, ve zkratce „ČSPB“

2. Sídlo sdružení je na adrese: ul. Vrázova 59/2199, 616 00 Brno

3. Členové v ČSPB jsou svobodně sdružení občané bez ohledu na národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, jejichž zájmem je udržovat a rozvíjet betlemářské tradice na území České republiky, provádět dokumentační činnost historické a současné betlemářské tvorby a působit na rozšíření jejích dalších forem.  

Článek II

Cíle a formy činnosti

1.Sdružení rozvíjí kulturně výchovnou činnost mezi občany tím, že usiluje o vytvoření podmínek pro spolupráci betlemářů v ČR, uvádí do souladu  činnost svých regionálních poboček a podobně zaměřených zájmových skupin občanů

2. Sdružení zprostředkovává styky s obdobnými organizacemi v zahraničí organizováním zájezdů na jejich výstavy a mezinárodní sjezdy a spolupracuje s nimi při jejich organizační přípravě. Sdružení  pořádá výstavy betlémů, přednášky, semináře a odborná sympozia, vydává časopis s betlemářskou tématikou a s ní související další publikace a tiskoviny

Článek III

Členství ve sdružení

1. Vznik členství:

a) členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let

b) volenou funkci člen sdružení může vykonávat až po dovršení 18 let

c) přihlášky ke členství přijímá výbor sdružení, který rovněž schvaluje členství ve  sdružení

d) výbor sdružení může nabídnout občanům čestné členství

e) čestné členství může být uděleno fyzické nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj sdružení nebo významně pomohla v uskutečňování cílů ČSPB

f) člen sdružení obdrží členský průkaz

g) členem sdružení může být i právnická osoba

2. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů

b) účastnit se valné hromady, volit orgány sdružení a být do nich volen

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

d) podílet se na plnění cílů a forem činnosti sdružení  

3. Člen sdružení má povinnost:

a) jednat v souladu se zájmy sdružení a svou činností naplňovat jeho cíle a formy činnosti

b) dodržovat tyto stanovy

c) platit členské příspěvky

4.  Zánik členství:

a) úmrtím člena – fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby

b) doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení adresovaného výboru sdružení

c) rozhodnutím předsednictva sdružení v případě, kdy člen závažným způsobem nebo opakovaně poruší pravidla občanského soužití nebo pravidla slušnosti  a nebo cíle a formy sdružení  uvedené v čl. II. stanov

d) pokud člen neukončil členství výše uvedeným způsobem a  nezaplatil ve stanovené lhůtě členský příspěvek, lze mu členství pozastavit, přičemž podrobnosti stanoví organizační řád

Článek IV

Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou:

valná hromada, předsednictvo, výbor a předseda sdružení, revizní komise a         regionální pobočky  

2. Valná hromada:

a) je nejvyšším orgánem sdružení

b) valnou hromadu svolává výbor sdružení na základě svého usnesení, nejméně 1x za tři roky

c) valná hromada přijímá usnesení hlasováním

d) pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí  nadpoloviční většina přítomných členů

e) valná hromada schvaluje stanovy sdružení, volí předsednictvo a revizní komisi

f)  schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a revizní zprávu za uplynulé  období

g) schvaluje plán činnosti na příští období

h) schvaluje výši členských příspěvků

3. Předsednictvo sdružení:

a) řídí sdružení v době mezi valnými hromadami

b) volí ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy sdružení

c)      dále jmenuje z členů sdružení pokladníka k vedení účetnictví a k zajišťování plnění daňových povinností, popřípadě další funkcionáře sdružení

d) navrhuje výši členských příspěvků

e) se schází ke svým jednáním podle potřeby, zpravidla 2x ročně

f)  schvaluje ustavení regionálních poboček sdružení

g) pořizuje ze svých jednání zápisy

h) ke svým jednáním může přizvat další členy sdružení

i)  uděluje čestné členství v ČSPB

j)  schvaluje organizační řád a další vnitřní předpisy sdružení, jež upravují provádění jeho činnosti v souladu se stanovami sdružení

k) přijímá usnesení hlasováním

l)  pro přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů

4. Výbor sdružení:

a) má nejméně 5 členů, volených  valnou hromadou na dobu 3 let

b) zajišťuje evidenci členů sdružení

c) schvaluje přijetí řádných členů do ČSPB

d) připravuje podklady pro jednání ostatních orgánů sdružení

e) plní úkoly sdružení, jež nejsou v působnosti předsedy, předsednictva, valné hromady, revizní komise a regionálních poboček sdružení

f)  přijímá usnesení hlasováním

g) pro přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů

5. Předseda sdružení:

a) je statutárním orgánem sdružení, přičemž jménem sdružení mohou také jednat předsedou pověření členové sdružení

b) předseda řídí jednání valné hromady, svolané na základě rozhodnutí výboru sdružení

c) nemůže-li ze závažných důvodů plnit své povinnosti vyplývající ze stanov a dalších předpisů sdružení, plní první místopředseda z nich jen nezbytné povinnosti související s působností sdružení

d) je oprávněn pro působení sdružení v mezinárodních vztazích používat pro označení své funkce titul „president“

6. Revizní komise:

a) má nejméně 3 členy, volené valnou hromadou na dobu 3 let

b) kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění usnesení valné hromady

c) vyhotovuje revizní zprávu a předkládá ji ke schválení valné hromadě sdružení

7. Regionální pobočky:

Organizační strukturu a její změny a vlastní činnost regionálních poboček sdružení         upravuje organizační  řád ČSPB, vydaný výborem podle čl. IV těchto stanov.

Článek V

Zásady hospodaření

Sdružení je neziskovou organizací. Jediným majetkem sdružení jsou peněžní příjmy sdružení snížené o peněžní výdaje sdružení. Majetek sdružení vzniká z členských příspěvků, grantů, dotací a darů. Funkcionáři sdružení pracují pro sdružení bez nároku na peněžní odměnu, přičemž odůvodněné výjimky schvaluje předsednictvo sdružení.

1. Peněžní příjmy sdružení tvoří:

Členské příspěvky, částky vybrané od členů jako úhrada na výdaje spojené s činnostmi sdružení, dary a dotace

2. Peněžní výdaje sdružení tvoří:

Úhrady výdajů, zejména při vydávání časopisu, a ostatní činnosti sdružení

Článek VI

Závěrečné ustanovení

K zajištění své činnosti může sdružení uzavřít dohodu o spolupráci s jinými fyzickými a právnickými osobami

V České Třebové 25. dubna 2009


Kontakt

Betlemáři Jižní Moravy